Incitament

Information om incitament

publicerat 2018-09-13

Avanza Fonder AB (Fondbolaget) bedriver fondverksamhet.

Enligt Finansinspektionens regler, får Fondbolaget i samband med fondförvaltningen endast betala eller ta emot en avgift eller kommission eller ge eller ta emot en naturaförmån (incitament) under vis­sa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten/tjänsten samt inte hindra Fondbolaget från att agera i andelsägarnas intresse.

Nedan lämnas information om de incitament Fondbolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan lämnas till andelsägare på begäran.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget uppbär ersättning från fonderna i ”Avanza 100, 75, 50”, ”Avanza Auto 1-6” och Avanza Global för dess förvaltning, administra­tion, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspek­tionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fast förvaltningsavgift i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond.

För ”Avanza +” uppbär Fondbolaget ingen förvaltningsavgift men erhåller en andel av de underliggande fondernas förvaltningsavgift enligt överenskommelse med de externa fondbolagen. För närmare information hänvisas till avsnitt ”Ersättning från tredje part” nedan.

Härutöver betalar fonderna eventuell skatt, avvecklings- och handelsavgift och motsvarande till tredje part.

För fonden ”Avanza Zero -Fonden utan avgifter” uppbär Fondbolaget inte ersättning, utan alla avgifter som uppkommer med anledning av fondens förvaltning belastar Fondbolaget.

Ersättning från tredje part

Fondbolaget erhåller ersättning från tredje part för ”Avanza +” som en andel av de underliggande fon­dernas förvaltningsavgift enligt överenskommelse med de externa fondbolagen. Andelen av förvaltningsav­giften som Fondbolaget erhåller varierar mellan de olika underliggande fonderna och fondbolagen.

Fondbolaget erhåller ersättning från de externa fondbolagen för respektive fond enligt nedan. Fonderna omviktas kvartalsvis till ursprunglig fördelning. Vid större omallokeringar eller byte av underliggande fonder kommer informationen nedan att uppdateras.

Avanza +East Capital

East Capital ersätter Fondbolaget med 50 % av förvaltningsavgiften i de fonder som Avanza +East Capital investerar i.

Avanza +East Capital är vid publiceringen av dokumentet allokerad enligt tabellen nedan. De underliggande fondernas volati­litet kan bidra till att de underliggande fondernas andel av fondförmögenheten kommer att öka eller minska mel­lan omviktningarna vilket kan medföra att den ersättning som Fondbolaget erhåller kan variera. Vid omallokeringar eller byte av underliggande fonder kan ersättningen som Fondbolaget erhåller förändras och därmed kommer information om erhållen ersättning uppdateras i tabellen nedan. Den procentuella er­sättningen av förvaltningsavgiften från East Capital per fond är dock densamma.

Enligt exemplet nedan kommer Fondbolaget vid en investering om 10 000 kronor i fonden erhålla en ersättning om ca 88 kronor under förutsättning att fonden förvaltas under ett år samt att inga fondbyten eller värdeföränd­ring sker i de underliggande fonderna.

Avanza +SKAGEN

SKAGEN AS ersätter Fondbolaget med 50 % av förvaltningsavgiften i räntefonder och 75 % i övriga fonder som Avanza +SKAGEN investerar i.

Avanza +SKAGEN är vid publiceringen av dokumentet allokerad enligt tabellen nedan. De underliggande fondernas volatili­tet kan bidra till att de underliggande fondernas andel av fondförmögenheten kommer att öka eller minska mellan omviktningarna vilket kan medföra att den ersättning som Fondbolaget erhåller kan variera. Vid omallokeringar el­ler byte av underliggande fonder kan ersättningen som Fondbolaget erhåller förändras och därmed kommer information om erhållen ersättning uppdateras i tabellen nedan. Den procentuella ersätt­ningen av förvaltningsavgiften från SKAGEN AS per fond är dock densamma.

Enligt exemplet nedan kommer Fondbolaget vid en investering om 10 000 kronor i fonden erhålla en ersättning om ca 75 kronor under förutsättning att fonden förvaltas under ett år, inga fondbyten eller värdeförändring sker i de underliggande fonderna.

Avanza +BlackRock

BlackRock ersätter Fondbolaget med 50 % av förvaltningsavgiften i de fonder som Avanza +BlackRock in­vesterar i.

Avanza +BlackRock är vid publiceringen av dokumentet allokerad enligt tabellen nedan. De underliggande fondernas volatili­tet kan bidra till att de underliggande fondernas andel av fondförmögenheten kommer att öka eller minska mellan omviktningarna vilket kan medföra att den ersättning som Fondbolaget erhåller kan variera. Vid omallokeringar el­ler byte av underliggande fonder kan ersättningen som Fondbolaget erhåller förändras och därmed kommer information om erhållen ersättning uppdateras i tabellen nedan. Den procentuella ersätt­ningen av förvaltningsavgiften från BlackRock per fond är dock densamma.

Enligt exemplet nedan kommer Fondbolaget vid en investering om 10 000 kronor i fonden erhålla en ersättning om ca 50 kronor under förutsättning att fonden förvaltas under ett år, inga fondbyten eller värdeförändring sker i de underliggande fonderna.

Ersättning till distributör

Fondbolaget har ingått avtal med Avanza Bank AB (distributören) om att förmedla Fondbolagets fonder. Er­sättning utgår till distributören i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Fondbolaget uppbär baserat på det kapital som distributören förmedlar.

Avanza Fonder ersätter Avanza Bank för de fondandelar som distribueras via Avanza Bank i form av en årlig ersättning utgörande en procentsats på det investerade beloppet.

Avanza Fonder erhåller ersättning från tredje part för ”Avanza +” som en andel av de underliggande fondernas förvaltningsavgift enligt överenskommelse med de externa fondbolagen. För mer information se ”Information om incitament” ovan.

Du som kund har rätt att få information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, våra samarbetspartners. Om du önskar detaljerad information om de ersättningar som Avanza får av, respektive betalar till, tredje part ber vi dig kontakta oss via kontakt.