Kundinformation

Avanza Fonder är en del av Avanza-koncernen och är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Avanzas affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande.

Avanza Fonder startades 2006 och startade samma år, Avanza Zero – fonden utan avgifter, Sveriges första fond helt utan avgifter.

 

Avanza Fonder bedriver fondverksamhet och har följande tillstånd från Finansinspektionen: •

 • Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. •
 • Tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. •

 

Allmänheten erbjuds att köpa fondandelar via konto hos Avanza.

Svensk kod för fondbolag

Fondbolagens Förening har antagit en ”Svensk kod för fondbolag” (Koden). Syftet med Koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Avanza Fonder AB (Avanza Fonder) är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa ”Svensk kod för fondbolag”.

Koden bygger på principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från koden kan göras. Dessa avvikelser ska dock förklaras.

I Koden framgår att eventuell återbäring som förekommer vid en fonds handel bör tillgodoräknas fonden.

Bästa orderutförande

Ett fondbolag ska enligt Finansinspektionens regelverk verka för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. Avanza Fonder har därför fastställt interna regler för att uppnå bästa möjliga resultat när bolaget utför portföljtransaktioner samt placerar order hos någon annan för att få portföljtransaktioner utförda.

De interna instruktionerna tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Vid bedömningen av ovanstående faktorers relevans ska Avanza Fonder ta hänsyn till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

Andelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Avanza Fonders riktlinjer för bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order.

Intressekonflikter

Avanza Fonder har en skyldighet att identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten, exempelvis mellan Avanza Fonder och dess kunder eller mellan olika kunder. Exempel på omständigheter som ska beaktas är om bolaget eller dess ägare, utöver överenskomna ersättningar, sannolikt kan komma att erhålla en vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad.

Avanza Fonder har vidare en skyldighet att förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter. För det fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen kan komma att påverkas negativt, ska Avanza Fonder tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan en tjänst utförs för kundens räkning.

Avanza Fonder har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger bl.a. hur en tillräcklig grad av oberoende ska kunna uppnås för att så långt som möjligt undvika att intressekonflikter uppkommer och hur eventuella uppkomna intressekonflikter ska hanteras. På kunds begäran kan Avanza Fonder lämna närmare uppgifter om riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.

Ersättningar

Ingen rörlig ersättning utgår till de anställda i Avanza Fonder. För ytterligare information Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy avseende 2017.

Ägarstyrning

Ägarutövande riktlinjer

Klagomål

Information om hur klagomål framförs hittar du under kontaktfliken i menyn ovan.

 

Hållbarhetsöversikt för Avanza Fonder AB 2018.

1. Hållbarhet för oss

Avanza Fonder AB ingår i Avanzakoncernen som består av moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) och fyra helägda dotterbolag. Avanzas arbete med hållbarhet och bidrag till samhället innefattar utbildning och andra beslutsstöd för att sprida kunskap om sparande och för att var och en ska kunna fatta egna och välgrundade investeringsbeslut. Genom kostnadseffektivitet och skalbarhet vill vi erbjuda prisledande tjänster. Avanza ska även värna om privatspararnas intressen och verka för att utmana etablerade strukturer hos banker och pensionsbolag som inte fullt ut gynnar spararna. Vi strävar efter ett erbjudande som förbättrar möjligheterna för den enskilde att skapa en bättre privatekonomisk framtid.

Avanza förespråkar öppenhet. Avseende kunderbjudandet betyder detta att göra det svåra enkelt, så att kunden förstår erbjudandet, och att vara transparant med priser och avgifter. Avanza vill att kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter ska ha god inblick i verksamheten.

2. Hållbarhet i investeringsprocessen

Avanza Fonder tillämpar hållbarhetskriterier i Avanza Global, i Avanza Auto 1–6 och Avanza 100,75,50 (fondandelsfonderna). I fondernas investeringsprocess beaktas hållbarhetskriterier i form av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer (ESG), men dessa behöver inte vara avgörande vid valet av enskilda fonder.

Fondandelsfonderna har principer för hållbarhetsarbete som tillämpas på de underliggande fonderna, där den överliggande fonden investerar i fonder vars hållbarhetsarbete överensstämmer med fondens principer. För alternativa investeringar sker istället en genomlysning på grund av tillgångsslagets speciella karaktär.

Vid utvärdering av underliggande fonders hållbarhetsarbete ska utgångspunkt tas i den hållbarhetsstandard som Fondbolagens förening tagit fram och som från årsskiftet 2017/2018 ska finnas i fondernas informationsbroschyr. I andra hand ska hållbarhetsprofilen användas. För alternativa investeringar görs istället en egen analys.

Fonderna tillämpar tre olika nivåer utifrån principen ”Väljer bort”, där nivå 1 är en obligatorisk miniminivå. Nivån ska tillämpas på innehav med exponering mot aktier och alternativa investeringar, baserat på vikterna från fondernas senaste övergripande placeringsbeslut.

För nivå 2 gäller att principen ska appliceras på minst 50 % av underliggande innehav avseende den del som utgör innehav med exponering mot aktier och alternativa investeringar, baserat på vikterna från fondernas senaste övergripande placeringsbeslut. Nivå 2 tillämpas inte av Avanza Global.

Nivå 3 utgör kriterier för olja, gas och kol (fossila bränslen) och där ytterst få fonder i dagsläget är helt fossilfria, varför vi ser att detta är någonting vi ska sträva efter att leva upp till på sikt. Vi har därför i dagsläget inga minimikrav för hur underliggande fonder lever upp till nivå 3.

Avanza Fonder tillämpar inte hållbarhetskriterier för investeringar i aktier och indexderivat för indexfonden Avanza Zero som har som mål att replikera indexet SIX30RX och därmed inte kan fatta egna beslut om investeringar i bolag (kan ej aktivt välja bort eller välja in bolag).

Nivå 1 (minimum):

Avanza Fonder investerar ej i fonder som investerar i bolag som är involverade i kontroversiella vapen. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

 • Klusterbomber, personminor
 • Kemiska och biologiska vapen
 • Kärnvapen

Fonden undviker att investera i fonder som investerar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker specifikt att investera i bolag där fonden inte ser förändringsvilja eller där fonden bedömer att bolagen inte kommer att komma tillrätta med problemen under en acceptabel tidshorisont (principen ska tillämpas på den underliggande fonden).

Nivå 2 (utökad):

Avanza Fonder investerar ej i fonder som investerar i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten. För kol är gränsen istället trettio procent.

 • Vapen och/eller krigsmateriel
 • Alkohol
 • Tobak
 • Kommersiell spelverksamhet
 • Pornografi
 • Kol (30%)

Fonden undviker att investera i fonder som investerar i bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner (åtminstone FN Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik.

Fonden undviker att investera i samtliga identifierade bolag som inte följer internationella normer (principen ska tillämpas på underliggande fonden).

Nivå 3 (önskvärd):

Avanza Fonder investerar ej i fonder som investerar i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Högst fem procent av omsättningen i det bolag där placeringen sker får avse verksamhet som är hänförlig till den angivna produkten eller tjänsten.

 • Fossila bränslen (olja, gas, kol)

Genomlysning

Samtliga underliggande fonder som fondandelsfonderna investerar i har genomgått en noggrann analys och genomlysning enligt förvaltarnas investeringsprocess. Här kommer även vikt att läggas vid om fondbolaget är medlem i PRI och hur bolagets hållbarhetsarbete ser ut (t. ex hur bolag väljs bort). Innehav i fonder kommer även att omfattas på så sätt att Avanza fonder ska verka för att fondleverantörerna undertecknar PRI (i det fall de inte redan gör det) samt att deras hållbarhetsarbete utvärderas löpande (minst kvartalsvis i den löpande genomlysningen). Utvärderingen ska säkerställa att de underliggande fonderna fortfarande lever upp till de uppsatta hållbarhetskraven.

För alternativa investeringar kommer en särskild analys att genomföras i den kvartalsvisa genomlysningen, för att säkerställa att investeringarnas tillgångar överensstämmer med fondandelsfondens principer.

Information om hur instruktionen mer specifikt tillämpas för respektive fond redovisas i informationsbroschyren för fonderna.

Åtaganden

 • Avanza Fonder tecknade under februari 2018 PRI, Principles for Responsible Investment, vilket är ett FN-initiativ för ansvarsfulla investeringar som syftar till att inkludera miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i investeringarna. PRI består av sex principer och är vägledande för det hållbarhetsarbete som nu påbörjats i bolaget.

Läs mer på http://www.unpri.org/.

 • Avanza Fonder medverkar i Fondbolagens förenings arbetsgrupp för hållbarhets- och ägarfrågor i syfte att bl. a. verka för en standardiserad hållbarhetsredovisning och för att lyfta hållbarhetsfrågan i branschen.
 • Rapportering av det hållbarhetsarbete som utförs och hur Avanza Fonder lever upp till eller vägleds av de olika principerna i PRI (dock inget krav på att leva upp till samtliga principer).

3. Hållbarhet i ägararbetet

Avanza Fonder förvaltar Avanza Zero, Avanza Global och 12 fondandelsfonder. De tre fondandelsfonderna som är knutna till våra samarbetsbolag kan enligt respektive fonds fondbestämmelser enbart investera i fondandelar samt på konto hos kreditinstitut, varför någon ägarutövning för rösträtter knutna till fondernas innehav inte är aktuell. Avanza 100, Avanza 75, Avanza  50, Avanza Auto 1, Avanza Auto 2, Avanza Auto 3, Avanza Auto 4, Avanza Auto 5, samt Avanza Auto 6 har som placeringsstrategi att främst investera i fondandelar, men har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att även investera i överlåtbara värdepapper, såsom aktier och obligationer. Detta innebär att det teoretiskt skulle kunna uppkomma en situation där fonderna innehar finansiella instrument till vilka rösträtter är knutna. Skulle en sådan situation uppstå agerar Fondbolaget i enlighet med stadgarna för innehav i Avanza Zero. Innehavet utgörs då av en mycket liten ägarandel. För mer information se Ägarpolicy.

4. Hållbarhets- och temafonder

Inte tillämpligt.

5. Resurser och åtaganden för hållbarhet

Inte tillämpligt.

6. Vill du veta mer?

För våra underliggande investeringar besök gärna respektive fonds fondbolag som vi investerar i.

https://www.spp.se/hallbarhet/

http://www.danskeinvest.se/web/show_page.text?p_nId=74&p_vPage=DISESE_SRI_POLICY

https://www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar/

http://www.spiltanfonder.se/ansvarsfulla-investeringar

https://www.swedbankrobur.se/om-swedbank-robur/ansvarsfulla-investeringar-hallbarhetsfonder/

https://www.handelsbanken.se/shb/INeT/ICentSv.nsf/Default/qB71BC16280D3B443C12577AD00334889?Opendocument&frame=0