Kundinformation

Svensk kod för fondbolag

Fondbolagens Förening har antagit en ”Svensk kod för fondbolag” (Koden). Syftet med Koden är att verka för en sund fondverksamhet och därmed värna om förtroendet. Avanza Fonder AB (Avanza Fonder) är medlemmar i Fondbolagens Förening och har för avsikt att följa ”Svensk kod för fondbolag”.

Koden bygger på principen ”följa eller förklara”, vilket innebär att avvikelser från koden kan göras. Dessa avvikelser ska dock förklaras.

I Koden framgår att eventuell återbäring som förekommer vid en fonds handel bör tillgodoräknas fonden. Avanza Fonder avviker från Koden genom att återbäring inte tillgodoräknas fonderna Avanza +BlackRock, Avanza +East Capital och Avanza +SKAGEN. Det är istället Avanza Fonder som erhåller återbäring av avgifter från de externa fondbolag som förvaltar de fonder som respektive ”Avanza +Fond” investerar i.

Återbäringen bekostar Avanza Fonders kostnader för förvaring, tillsyn och revision för respektive fond och möjliggör för Avanza Fonder att inte ta ut någon förvaltningsavgift för förvaltningen av Avanza +BlackRock, Avanza +East Capital och Avanza +SKAGEN. Genom att avvika från koden har Avanza Fonder således möjliggjort ett fond-i-fond-erbjudande utan förvaltningskostnad, vilket är till fördel för fondandelsägarna.

Se vidare under länken ”Incitament” i menyn ovan.

Bästa orderutförande

Ett fondbolag ska enligt Finansinspektionens regelverk verka för att erhålla bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. Avanza Fonder har därför fastställt interna regler för att uppnå bästa möjliga resultat när bolaget utför portföljtransaktioner samt placerar order hos någon annan för att få portföljtransaktioner utförda.

De interna instruktionerna tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Vid bedömningen av ovanstående faktorers relevans ska Avanza Fonder ta hänsyn till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

Andelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Avanza Fonders riktlinjer för bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order.

Intressekonflikter

Avanza Fonder har en skyldighet att identifiera de intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten, exempelvis mellan Avanza Fonder och dess kunder eller mellan olika kunder. Exempel på omständigheter som ska beaktas är om bolaget eller dess ägare, utöver överenskomna ersättningar, sannolikt kan komma att erhålla en vinst eller undvika en ekonomisk förlust på kundens bekostnad.

Avanza Fonder har vidare en skyldighet att förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter. För det fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen kan komma att påverkas negativt, ska Avanza Fonder tydligt informera kunden om arten eller källan till intressekonflikten innan en tjänst utförs för kundens räkning.

Avanza Fonder har antagit riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Riktlinjerna syftar till att förhindra att intressekonflikter uppkommer och, om en konflikt ändå uppstår, att förhindra en negativ påverkan på kundernas intressen. I riktlinjerna beskrivs potentiella intressekonflikter och vilka åtgärder som vidtas för att förhindra sådan negativ påverkan. Riktlinjerna anger bl.a. hur en tillräcklig grad av oberoende ska kunna uppnås för att så långt som möjligt undvika att intressekonflikter uppkommer och hur eventuella uppkomna intressekonflikter ska hanteras. På kunds begäran kan Avanza Fonder lämna närmare uppgifter om riktlinjerna för hantering av intressekonflikter.

Ersättningar

Ingen rörlig ersättning utgår till de anställda i Avanza Fonder. För ytterligare information Redogörelse för Avanzas ersättningspolicy avseende 2017.

Ägarstyrning

Ägarutövande riktlinjer

Klagomål

Information om hur klagomål framförs hittar du under kontaktfliken i menyn ovan.

 

 

Hållbarhetsöversikt för Avanza Fonder AB 2018.

 

1. Hållbarhet för oss

Avanza Fonder AB ingår i Avanzakoncernen som består av moderbolaget Avanza Bank Holding AB (publ) och fyra helägda dotterbolag. Avanzas arbete med hållbarhet och bidrag till samhället innefattar utbildning och andra beslutsstöd för att sprida kunskap om sparande och för att var och en ska kunna fatta egna och välgrundade investeringsbeslut. Genom kostnadseffektivitet och skalbarhet vill vi erbjuda prisledande tjänster. Avanza ska även värna om privatspararnas intressen och verka för att utmana etablerade strukturer hos banker och pensionsbolag som inte fullt ut gynnar spararna. Vi strävar efter ett erbjudande som förbättrar möjligheterna för den enskilde att skapa en bättre privatekonomisk framtid.

Avanza förespråkar öppenhet. Avseende kunderbjudandet betyder detta att göra det svåra enkelt, så att kunden förstår erbjudandet, och att vara transparant med priser och avgifter. Avanza vill att kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter ska ha god inblick i verksamheten.

2. Hållbarhet i investeringsprocessen

Avanza erbjuder och värnar ett brett utbud av sparprodukter och tjänster till svenska konsumenter som själva väljer vad de vill investera i. Vi erbjuder ingen individuell rådgivning, utan vill istället bidra till att fler lär sig mer om privatekonomi för att kunna fatta egna investeringsbeslut. Här ingår även ökad kunskap och möjlighet för sparare att göra hållbara och ansvarsfulla investeringar. Avanza vill att det ska vara enkelt för kunder att ta hänsyn till hållbarhet i sina investeringsval.

Avanza Fonder förvaltar en indexfond och 12 fondandelsfonder. Fondanadelsfonderna är specialfonder som investerar i andra fonder. Avanza Fonder tillämpar i dagsläget ingen hållbarhet i investeringsprocessen och gör ingen egen screening eftersom varje underliggande fonds fondbolag har egna kriterier för hållbarhet. Vi har istället valt att lägga vårt fokus på låga avgifter för att möjliggöra en bättre privatekonomisk framtid för var och en.

Avanza Zero är en gratis indexfond som fullt ut speglar SIX30RX, det vill säga de 30 mest omsatta aktierna på stockholmsbörsen. Några särskilda hållbarhetskriterier ingår därför inte i fondens investeringsprocess.

3. Hållbarhet i ägararbetet

Avanza Fonder förvaltar en indexfond och 12 fondandelsfonder. De tre fondandelsfonderna som är knutna till våra samarbetsbolag kan enligt respektive fonds fondbestämmelser enbart investera i fondandelar samt på konto hos kreditinstitut, varför någon ägarutövning för rösträtter knutna till fondernas innehav inte är aktuell. Avanza 100, Avanza 75, Avanza  50, Avanza Auto 1, Avanza Auto 2, Avanza Auto 3, Avanza Auto 4, Avanza Auto 5, samt Avanza Auto 6 har som placeringsstrategi att främst investera i fondandelar, men har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att även investera i överlåtbara värdepapper, såsom aktier och obligationer. Detta innebär att det teoretiskt skulle kunna uppkomma en situation där fonderna innehar finansiella instrument till vilka rösträtter är knutna. Skulle en sådan situation uppstå agerar Fondbolaget i enlighet med stadgarna för innehav i Avanza Zero. Innehavet utgörs då av en mycket liten ägarandel. För mer information se Ägarpolicy.

4. Hållbarhets- och temafonder

Inte tillämpligt.

5. Resurser och åtaganden för hållbarhet

Inte tillämpligt.

6. Vill du veta mer?

För våra underliggande investeringar besök gärna respektive fonds fondbolag som vi investerar i.

http://www.eastcapital.com/sv-SE/Corporate/About-East-Capital/Bolagsstyrning-och-hallbarhet/

https://www.skagenfonder.se/om-oss/Ansvarsfulla-investeringar/

https://www.blackrock.com/corporate/en-se/responsibility

https://www.spp.se/hallbarhet/

http://www.danskeinvest.se/web/show_page.text?p_nId=74&p_vPage=DISESE_SRI_POLICY

https://www.ohman.se/ansvarsfulla-investeringar/

http://www.spiltanfonder.se/ansvarsfulla-investeringar

https://www.swedbankrobur.se/om-swedbank-robur/ansvarsfulla-investeringar-hallbarhetsfonder/

https://www.handelsbanken.se/shb/INeT/ICentSv.nsf/Default/qB71BC16280D3B443C12577AD00334889?Opendocument&frame=0

https://sebgroup.com/sv/om-seb/hallbarhet/vara-prioriteringar/investeringar